Super User - Khoan giếng Đà Nẵng | Công ty TNHH 666 - Khoan giếng Đà Nẵng | Công ty TNHH 666 https://cockhoannhoi666.com.vn Sun, 26 May 2024 05:26:10 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.4.8 vi-vn Nhớt, dầu máy https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/67-nh%E1%BB%9Bt-d%E1%BA%A7u-m%C3%A1y.html https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/67-nh%E1%BB%9Bt-d%E1%BA%A7u-m%C3%A1y.html ]]> info@gmail.com (Super User) Sản phẩm Fri, 19 Jun 2015 08:30:45 +0000 Bơm nhiệt hút nước https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/66-b%C6%A1m-nhi%E1%BB%87t-h%C3%BAt-n%C6%B0%E1%BB%9Bc.html https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/66-b%C6%A1m-nhi%E1%BB%87t-h%C3%BAt-n%C6%B0%E1%BB%9Bc.html

 

]]>
info@gmail.com (Super User) Sản phẩm Fri, 19 Jun 2015 08:29:26 +0000
Ống nhựa https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/65-%E1%BB%91ng-nh%E1%BB%B1a.html https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/65-%E1%BB%91ng-nh%E1%BB%B1a.html ]]> info@gmail.com (Super User) Sản phẩm Fri, 19 Jun 2015 08:27:19 +0000 Cừ UC200 https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/64-c%E1%BB%AB-uc200.html https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/64-c%E1%BB%AB-uc200.html

 

]]>
info@gmail.com (Super User) Sản phẩm Fri, 19 Jun 2015 08:24:33 +0000
Ống dây hút nước https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/63-%E1%BB%91ng-d%C3%A2y-h%C3%BAt-n%C6%B0%E1%BB%9Bc.html https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/63-%E1%BB%91ng-d%C3%A2y-h%C3%BAt-n%C6%B0%E1%BB%9Bc.html ]]> info@gmail.com (Super User) Sản phẩm Fri, 19 Jun 2015 08:19:58 +0000 vật tư ống nhựa https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/62-v%E1%BA%ADt-t%C6%B0-%E1%BB%91ng-nh%E1%BB%B1a.html https://cockhoannhoi666.com.vn/thiet-bi/item/62-v%E1%BA%ADt-t%C6%B0-%E1%BB%91ng-nh%E1%BB%B1a.html ]]> info@gmail.com (Super User) Sản phẩm Fri, 19 Jun 2015 07:11:54 +0000 Dịch vụ sữa chữa máy bơm https://cockhoannhoi666.com.vn/dich-vu/item/61-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-s%E1%BB%AFa-ch%E1%BB%AFa-m%C3%A1y-b%C6%A1m.html https://cockhoannhoi666.com.vn/dich-vu/item/61-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-s%E1%BB%AFa-ch%E1%BB%AFa-m%C3%A1y-b%C6%A1m.html

 

]]>
info@gmail.com (Super User) Dịch vụ Fri, 19 Jun 2015 00:00:00 +0000
Khoan giếng công nghiệp ở vùng sâu vùng xa https://cockhoannhoi666.com.vn/dich-vu/item/59-khoan-gi%E1%BA%BFng-c%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-%E1%BB%9F-v%C3%B9ng-s%C3%A2u-v%C3%B9ng-xa.html https://cockhoannhoi666.com.vn/dich-vu/item/59-khoan-gi%E1%BA%BFng-c%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-%E1%BB%9F-v%C3%B9ng-s%C3%A2u-v%C3%B9ng-xa.html

 1. Công trình Hiệp Đức Phước Sơn Quảng Nam

2. Công trình khoan giếng ngầm Nam Giang

3. Công trình Hòa Khương - Hòa Vang

4. Công trình Đại Lộc - Quảng Nam

]]>
info@gmail.com (Super User) Dịch vụ Fri, 12 Jun 2015 00:00:00 +0000
San lấp mặt bằng https://cockhoannhoi666.com.vn/dich-vu/item/56-san-l%E1%BA%A5p-m%E1%BA%B7t-b%E1%BA%B1ng.html https://cockhoannhoi666.com.vn/dich-vu/item/56-san-l%E1%BA%A5p-m%E1%BA%B7t-b%E1%BA%B1ng.html

 

DSC02815

]]>
info@gmail.com (Super User) Dịch vụ Thu, 04 Jun 2015 00:00:00 +0000
Robot ép cừ Larsen https://cockhoannhoi666.com.vn/dich-vu/item/54-robot-%C3%A9p-c%E1%BB%AB-larsen.html https://cockhoannhoi666.com.vn/dich-vu/item/54-robot-%C3%A9p-c%E1%BB%AB-larsen.html

 1. Máy bơm hút nước và hạ mực nước ngầm

2. Robot ép cừ Larsen

]]>
info@gmail.com (Super User) Dịch vụ Thu, 04 Jun 2015 00:00:00 +0000